sobota, 18 czerwca 2016

Important informations!


Na początku lat 90. Republika Południowej Afryki uległa zmianie. Biali mieszkańcy, którzy od wieków budują władzę w kraju, zmuszeni byli oddać władzę komunistom. ANC była organizacją terrorystyczną, która  odpowiada za krwawe ataki dokonane na białych  i czarnych, mieszkańcach którzy nie zgadzają się ze zmianami. Chris Hani był liderem ANC, którego zastąpił Nelsona Mandela. Był agentem szkolonym przez Związek Radziecki, Niemcy Wschodnie i Libijskie tajne służby. Był też liderem Umkhonto my Sizwe (włócznia narodu), który hymn zaczyna się od słów "Przysięgamy zabić wszystkich białych". Wszystkie najbliższe zmiany były niebezpieczne dla białych gospodarzy Południowej Afryki. Afrykanerzy próbowali stawić czoła niebezpieczeństwu. 10 kwietnia 1993 r. Polski emigrant Janusz Waluś, który poznał rzeczywistość komunizmu, zabił Chrisa Haniego. Z tego powodu Janusz został skazany na śmierć. Następnie jego kara została zmieniona na dożywocie . Podczas pobytu w więzieniu RPA wiele się zmieniło. Rządy  ANC zniszczyło Afrykę Południową, doprowadziło do  katastrofy szkolnictwo i spowodowało wzrost bezrobocia na poziomie 50-70%. Epidemia HIV pokonała ponad połowę czarnuchów. Przestępczość i uzależnienie od narkotyków nigdy wcześniej nie były tak wielkim problemem. Średnio po 12 minutach od opuszczenia hotelu turysta padał ofiarą kradzieży. Czarnuchy zabijali białych rolników. W latach 1994-2016 zabito 3 500 białych rolników. Kilka tysięcy rolników pozostało przy życiu po tych atakach. Białe kobiety były gwałcone i zarażane chorobami przenoszonymi drogą płciową. W 1993 roku istniała tylko jedna osoba, która próbowała ocalić ten kraj Burow. To był Janusz Waluś. Zgodnie z prawem RSA w zeszłym roku Janusz Waluś mógł zostać uwolniony i wrócić do Polski. Sąd Pierwszej Instancji udzielił mu wolności, ale czarne ministerstwo sprawiedliwości zablokowało tę decyzję. Jego przesłuchania w sprawie odwołania zostały wielokrotnie blokowane. Prawdopodobnie rząd RPA spodziewa się, że przez 64 lata Janusz nie otrzyma  wolności. Jego walka o wolność jest kosztowna, dlatego polscy nacjonaliści i kibice piłki nożnej wspomagają jego rodzinę finansowo. Polscy kibice sprzedają szaliki z podobizna Walusia a uzbierane pieniądze przekazuja na pokrycie kosztów prawników. Więcej informacji tutaj: http://RBFzine.pl/news.php?temp_id_news=2691

In the beginning of 1990s South Africa has changed. White natives which for ages were building power of the country have given authority to communits. ANC has been a terrorist organization which was responsible for bloody attacks made on white residents and niggers who disagree with changes. Chris Hani was a leader of ANC who replaced Nelson Mandela. He was an agent trained by Soviet Union, East Germany and Libian secret services. He was also a leader of Umkhonto we Sizwe (Spear of the Nation) who's anthem start from words 'We swear to kill all White's '. All coming changes was a dangerous for white South African hosts. Afrikaners was trying to stand up against coming evil. On 10th April 1993 polish emigrant Janusz Waluś who has known realities of communism had killed Chris Hani. Because of this act Janusz has been condemned to death. Then his punishment has been changed for life imprisonment. While he was doing time in a prison South Africa has changed a lot. ANC governance destroyed South Africa, led to disaster school system and increased unemployment to on level 50-70%. HIV epidemic overpowered more than half of niggers. Criminality and drug addiction have never been that big problem before. On average after 12 minutes from leaving a hotel tourist fell victim to robbery. Niggers were killing white farmers. Between 1994 and 2016 3 500 white farmers have been killed. There were also few tousands farmers stayed alive after attacks. White women have been raped and infected by sexuall transmitted diseases. In 1993 there was only one person who was trying to stem degradation this Boers' country. It was Janusz Waluś. According to RSA law last year Janusz Waluś could try for parole and come back to Poland. The Court of First Instance made him free but niggers Justice Ministry blocked this decision. His appeal hearings have been rearranged many times. Probably South Africans governance expect that 64 years old Janusz will not reach freedom. His battle to being free is expensive that's why polish nationalists and football fans support his family by financial backing. Polish football fans sell scarfs with Waluś likeness to cover lawyers costs. More informations are here: http://RBFzine.pl/news.php?temp_id_news=2691
RELEASES


 sold out
WEREWOLF "THE TEMPLE OF FULLMOON"
T-shirt M, L, XL, XXLWEREWOLF "THE ORDER OF VRIL"
T-shirt M, L, XL 
sold out